بارگذاری تصاویر
نام کالا :

ژئود عقیق برزیلی

کد کالا :

1-1145

وزن :

20/39 گرم

ابعاد :

53*24 میلیمتر

ژئود عقیق برزیلی
$
بالاترین پیشنهاد
21,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/02 13:49:4921,000 تومان g...h (40)
ژئود عقیق برزیلی
64

24/7 گرم

48*26 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
2

30/1 گرم

59*27 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
57

44/3 گرم

45*32 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
70

38/3 گرم

49*26 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
38

42/3 گرم

43*30 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
10

43/2 گرم

43*28 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
55

28/6 گرم

44*30 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
13

43 گرم

54*27 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
22

50/4 گرم

53*36 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
49

32/2 گرم

51*30 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

سنگ عقیق
80

82 گرم

57*45 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ عقیق
69

110 گرم

102*29 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ عقیق
27

459 گرم

96*70 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
68

77/9 گرم

57*38 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
76

37/57 گرم

50*27 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ عقیق
18

217 گرم

63*63 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ عقیق
49

87 گرم

61*41 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ عقیق
64

453 گرم

86*77 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سنگ عقیق
2
74

98/23 گرم

63*39 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

سنگ عقیق
79

86/51 گرم

55*33 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

سنگ عقیق
91

230/85 گرم

75*69 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق