مزایدات آنلاین نگین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب

مزایدات ویژه

یشم
2

167 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 500,000 تومان

مهره عقیق چشمی
3

378/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 180,000 تومان

زبرجد
1

1902 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 800,000 تومان

آویز اوناکیت
7

419/1 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

عقیق برزیلی
13

140/4 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 190,000 تومان

رزکوارتز
1

232/43 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 186,000 تومان

انگشتر نقره
1

75/79 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 999,000 تومان

مزایدات منتخب

عقیق خاکستری
7
24

4/3 قیراط

10*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

مهره سودالیت
3
27

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 14,000 تومان

کلسیت خورشیدی
2
11

37/71 گرم

47*34 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 27,000 تومان

گردنبند آکوامارین
1
39

100 قیراط

مطابق شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 103,000 تومان

چاروئیت بنفش (روسیه)
1
30

50/05 قیراط

38*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 153,000 تومان

عقیق بنفش (سوسنی)
1
28

385 گرم

118*61 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 62,000 تومان

توپاز اسکای بلو
1
35

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 33,000 تومان

توپاز لندن
1
21

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 27,000 تومان

مهره آمازونیت
1
51

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

زبرجد
1
42

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 22,000 تومان

دسته بندی

همه چیز درباره سنگ ها