مزایدات آنلاین نگین و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

نگین یاب
نگین یاب
نگین یاب

کالاهای جدید

گوی سنگ خون
7

37/44 گرم

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 94,000 تومان

گوی سرپانتین
5

31/3 گرم

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان

یشم خراسان
6

29 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

گوی لابرادوریت
13

34/23 گرم

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

گوی هولیت
14

41/59 گرم

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

گوی سودالیت
11

36/4 گرم

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 91,000 تومان

گوی آونتورین
8

37/57 گرم

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 94,000 تومان

گوی ابسیدین
1

30/33 گرم

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

گوی سنگ مریم
14

30/52 گرم

28*28 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

گوی آمازونیت
7

36/67 گرم

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 111,000 تومان

گوی کلسیت
7

35/39 گرم

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 107,000 تومان

منشور تورمالین کوارتز
18

71/77 گرم

74*25 میلیمتر

قیمت پایه 216,000 تومان

منشور فلوریت رنگین کمانی
32

56/2 گرم

71*18 میلیمتر

قیمت پایه 366,000 تومان

منشور آمیتیست
29

709 گرم

106*66 میلیمتر

قیمت پایه 4,609,000 تومان

منشور جاسپر
31

69/26 گرم

84*23 میلیمتر

قیمت پایه 208,000 تومان

منشور روبی زئوسیت
42

90/51 گرم

80*23 میلیمتر

قیمت پایه 272,000 تومان

گوی رودونیت
10

41/96 گرم

30*30 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

منشور لابرادوریت
29

101/83 گرم

99*25 میلیمتر

قیمت پایه 306,000 تومان

منشور فلوریت زرد
33

91/4 گرم

84*23 میلیمتر

قیمت پایه 311,000 تومان

منشور لاجورد
70

21/5 قیراط

27*8 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

منشور چشم ببر
30

59/14 گرم

63*25 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره آزوریت
28

24/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق آلمانی
1
9

9 قیراط

19*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 15,000 تومان

عقیق شفت العبد
38

22/8 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سودالیت برزیل
36

36/74 گرم

49*28 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

عقیق رتایل
30

31/3 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

مهره عقیق خزه ای
26

6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

عقیق قرمز یمن - مخراجی
31

0/8 قیراط

6*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مزایدات ویژه

عقیق خراسانی
1

41/94 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

عقیق خراسانی
0

36/41 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق خراسانی
1

36/71 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

عقیق خراسانی
2

29/7 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

عقیق خراسانی
11

42/53 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

عقیق خراسانی
9

38/24 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

عقیق خراسانی
13

34/91 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

عقیق خراسانی
9

33/83 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

عقیق خراسانی
11

27/31 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

عقیق خراسانی
10

29/76 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

عقیق خراسانی
9

28/49 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

عقیق خراسانی
11

33/43 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

عقیق خراسانی
12

43/9 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

عقیق خراسانی
15

38/81 گرم

- میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

مزایدات منتخب

یاقوت قرمز اناری
27
112

6/1 قیراط

10*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 255,000 تومان

لاجورد
17
89

160/48 گرم

106*34 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 122,000 تومان

توپاز
4
97

11 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 216,000 تومان

یاقوت کبود
3
74

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 29,000 تومان

آمیتیست
2
91

3/2 قیراط

13*9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 32,000 تومان

شبق (جت)
2
41

133/1 قیراط

53*36 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 34,000 تومان

مهره لاجورد
2
102

16/6 قیراط

16*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 9,000 تومان

مهره لاجورد
2
28

21/7 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 17,000 تومان

آویز سودالیت
1
122

22/5 قیراط

16*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

آمازونیت
1
80

190 قیراط

37*30 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 20,000 تومان

دسته بندی

همه چیز درباره سنگ ها