بارگذاری تصاویر
ژئود عقیق برزیلی
کد کالا :

1-1140

وزن :

38/3 گرم

ابعاد :

49*26 میلیمتر

قیمت :

77,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
68

24/7 گرم

48*26 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
7

30/1 گرم

59*27 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
62

44/3 گرم

45*32 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
42

42/3 گرم

43*30 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
15

43/2 گرم

43*28 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
58

28/6 گرم

44*30 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
18

43 گرم

54*27 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
25

50/4 گرم

53*36 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
54

32/2 گرم

51*30 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

سنگ عقیق
85

82 گرم

57*45 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ عقیق
73

110 گرم

102*29 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ عقیق
34

459 گرم

96*70 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
72

77/9 گرم

57*38 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
80

37/57 گرم

50*27 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ عقیق
23

217 گرم

63*63 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ عقیق
53

87 گرم

61*41 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ عقیق
69

453 گرم

86*77 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سنگ عقیق
2
77

98/23 گرم

63*39 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

سنگ عقیق
81

86/51 گرم

55*33 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

سنگ عقیق
93

230/85 گرم

75*69 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق