بارگذاری تصاویر
نام کالا :

ژئود عقیق برزیلی

کد کالا :

1-1132

وزن :

27/8 گرم

ابعاد :

46*19 میلیمتر

ژئود عقیق برزیلی
$
بالاترین پیشنهاد
31,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/12/10 14:12:3231,000 تومان g...h (40)
1397/12/10 03:08:2830,000 تومان v...z (567)
1397/12/05 09:15:2129,000 تومان M...o (0)
1397/12/04 20:27:5928,000 تومان g...h (40)
ژئود عقیق برزیلی
69

24/7 گرم

48*26 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
10

30/1 گرم

59*27 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
64

44/3 گرم

45*32 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
76

38/3 گرم

49*26 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
44

42/3 گرم

43*30 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
17

43/2 گرم

43*28 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
59

28/6 گرم

44*30 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
20

43 گرم

54*27 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
26

50/4 گرم

53*36 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
56

32/2 گرم

51*30 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

سنگ عقیق
88

82 گرم

57*45 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

سنگ عقیق
76

110 گرم

102*29 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ عقیق
26

386 گرم

73*72 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
74

77/9 گرم

57*38 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
72

28/89 گرم

30*36 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
48

433 گرم

105*62 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ عقیق
38

33 گرم

55*40 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
70

453 گرم

86*77 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سنگ عقیق
2
82

98/23 گرم

63*39 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

سنگ عقیق
82

256/3 گرم

66*53 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

سنگ عقیق
75

89/35 گرم

89*34 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق