بارگذاری تصاویر
اسلایس عقیق فسیل دار
کد کالا :

1-1108

وزن :

43 گرم

ابعاد :

65*57 میلیمتر

قیمت :

43,000 تومان

عقیق دارای فسیل های نومولیت می باشد

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق فسیل دار
26

24/4 گرم

47*35 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
82

34/85 گرم

61*36 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
58

27/3 گرم

58*38 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
30

35/7 گرم

63*45 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
18

33/3 گرم

63*41 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
75

40/3 گرم

48*55 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
61

57/9 گرم

62*65 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
83

49/3 گرم

77*42 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
51

46/8 گرم

71*52 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
73

37 گرم

62*43 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
91

35/7 قیراط

60*38 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
56

44/5 گرم

66*49 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
9

56/4 گرم

65*64 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
22

54/98 گرم

65*67 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
42

69 گرم

70*70 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
83

15 گرم

36*37 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق
79

185 قیراط

73*52 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
83

284 قیراط

71*50 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
89

65 گرم

122*56 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
72

125 گرم

105*105 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
83

19/6 گرم

50*38 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس عقیق
93

26/33 گرم

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

اسلایس عقیق
81

642 قیراط

113*73 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

اسلایس عقیق
74

307/9 قیراط

74*72 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

اسلایس عقیق
71

53/63 گرم

76*60 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

اسلایس عقیق
85

50/46 گرم

69*66 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

اسلایس عقیق
77

53/38 گرم

65*54 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس عقیق
78

21/81 گرم

52*44 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اسلایس عقیق
74

168/93 گرم

98*81*12 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

اسلایس عقیق
82

39/81 گرم

81*35*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس عقیق
2

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
86

28/28 گرم

72*27*7 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

اسلایس عقیق
62

52/3 گرم

69*54*8 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
41

41/41 گرم

63*43 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
46

67/22 گرم

74*68 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق