بارگذاری تصاویر
عقیق درهم (پک 1 کیلویی)
کد کالا :

1-2769

وزن :

1000 گرم

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت :

نمایش قیمت با ورود

سطح نمونه ها برای بهتر دیدن کیفیت سنگ ها، در تمامی تصاویر مرطوب شده است