بارگذاری تصاویر
عقیق عسلی (پک 1 کیلویی)
کد کالا :

1-2740

وزن :

1000 گرم

ابعاد :

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت :

نمایش قیمت با ورود

سطح نمونه ها برای دیدن کیفیت سنگ در تمامی تصاویر مرطوب شده است