بارگذاری تصاویر
اسلایس عقیق رنگی
کد کالا :

1-1024

وزن :

23/86 گرم

ابعاد :

46*42 میلیمتر

قیمت :

36,000 تومان

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق رنگی
100

24/09 گرم

51*40 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
27

21/68 گرم

52*32 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
74

13/47 گرم

37*36 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
22

17/83 گرم

38*37 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
50

26/3 گرم

53*43 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
69

21/73 گرم

51*48 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
69

24/85 گرم

49*40 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
80

23/79 گرم

62*30 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
48

25/42 گرم

50*34 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
77

22/9 گرم

68*30 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
4

27/95 گرم

53*41 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
23

21/83 گرم

57*34 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
14

27/53 گرم

59*36 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
61

20/78 گرم

46*34 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
57

25/9 گرم

51*49 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
82

15 گرم

36*37 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اسلایس عقیق
78

185 قیراط

73*52 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
82

284 قیراط

71*50 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
89

65 گرم

122*56 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
72

125 گرم

105*105 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
83

19/6 گرم

50*38 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس عقیق
93

26/33 گرم

43*31 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

اسلایس عقیق
81

642 قیراط

113*73 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

اسلایس عقیق
74

307/9 قیراط

74*72 میلیمتر

قیمت پایه 41,000 تومان

اسلایس عقیق
71

53/63 گرم

76*60 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

اسلایس عقیق
85

50/46 گرم

69*66 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

اسلایس عقیق
77

53/38 گرم

65*54 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس عقیق
78

21/81 گرم

52*44 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اسلایس عقیق
74

168/93 گرم

98*81*12 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

اسلایس عقیق
82

39/81 گرم

81*35*8 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس عقیق
2

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
86

28/28 گرم

72*27*7 میلیمتر

قیمت پایه 6,000 تومان

اسلایس عقیق
62

52/3 گرم

69*54*8 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
41

41/41 گرم

63*43 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
46

67/22 گرم

74*68 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق