بارگذاری تصاویر
کوارتز سبز کابوشن
کد کالا :

50751

وزن :

6/75 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

قیمت :

68,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
91

5 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
86

3/45 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
72

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
63

2/6 قیراط

8.5*9 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
87

4/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
85

2/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز
63

8/7 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

کوارتز سبز
58

2/3 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

کوارتز سبز
26

2/8 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

کوارتز سبز
65

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
64

4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

کوارتز سبز
62

3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کوارتز سبز
61

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

کوارتز سبز
65

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

کوارتز سبز
62

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

کوارتز سبز
45

4/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

کوارتز سبز
59

5/6 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کوارتز سبز
61

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

کوارتز سبز
57

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
55

5 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز
90

23/05 قیراط

28*14 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

کوارتز سبز
77

5/9 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

مهره کوارتز سبز
96

22 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

کوارتز سبز
1
77

5/7 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

کوارتز سبز
71

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
50

6/2 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان