بارگذاری تصاویر
کوارتز دودی فست
کد کالا :

50728

وزن :

53/55 قیراط

ابعاد :

32*24 میلیمتر

قیمت :

536,000 تومان

کوارتز دودی فست
99

56/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 564,000 تومان

کوارتز دودی فست
85

70/75 قیراط

35*26 میلیمتر

قیمت 708,000 تومان

کوارتز دودی فست
34

62/05 قیراط

32*25 میلیمتر

قیمت 621,000 تومان

کوارتز دودی فست
78

64/25 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 643,000 تومان

کوارتز دودی فست
81

74/45 قیراط

28*24 میلیمتر

قیمت 745,000 تومان

کوارتز دودی فست
9

100/6 قیراط

35*28 میلیمتر

قیمت 1,006,000 تومان

کوارتز دودی فست
31

58/85 قیراط

28.5*22 میلیمتر

قیمت 589,000 تومان

کوارتز دودی فست
44

50 قیراط

28*19.5 میلیمتر

قیمت 500,000 تومان

کوارتز دودی فست
93

65/8 قیراط

29.5*23 میلیمتر

قیمت 658,000 تومان

کوارتز دودی فست
90

67/7 قیراط

29*24 میلیمتر

قیمت 677,000 تومان

کوارتز دودی فست
50

55/5 قیراط

27*20 میلیمتر

قیمت 555,000 تومان

کوارتز دودی فست
1

68/05 قیراط

28.5*23 میلیمتر

قیمت 681,000 تومان

کوارتز دودی فست
47

50/85 قیراط

27*21.5 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز دودی فست
58

64/1 قیراط

29*24 میلیمتر

قیمت 641,000 تومان

کوارتز دودی فست
21

37/15 قیراط

21.5*21.5 میلیمتر

قیمت 372,000 تومان

کوارتز دودی فست
66

28/5 قیراط

22*16.5 میلیمتر

قیمت 285,000 تومان

کوارتز دودی فست
87

74/85 قیراط

31.5*23 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

دستبند کوارتز دودی
8

84 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

کوارتز دودی (اسموکی کوارتز)
0

14/95 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 104,000 تومان

کوارتز دودی
91

0/75 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور کوارتز دودی
1
52

25/98 گرم

40*20 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 33,000 تومان

کوارتز دودی
40

23/6 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 95,000 تومان

چاکرای اول

چاکرای اول

اطلاعات کامل در مورد چاکرای اول