بارگذاری تصاویر
گارنت هیدروگراسولار
کد کالا :

50627

وزن :

7/4 قیراط

ابعاد :

10.5*13.5 میلیمتر

قیمت :

185,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
31

8 قیراط

13.5*12.5 میلیمتر

قیمت 200,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
69

9/75 قیراط

15*10.5 میلیمتر

قیمت 244,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
9

8/1 قیراط

13.5*11 میلیمتر

قیمت 203,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
80

11/45 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 287,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
15

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 177,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
0

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 170,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
21

6/6 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 165,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
52

7/25 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
82

5/95 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
36

7/2 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 180,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
17

5/45 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

کریستال گارنت
105

103 قیراط

29*25 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
10

137 قیراط

20*33 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

دستبند گارنت
20

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
74

7/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 110,000 تومان

گریستال گارنت (دمانتوئید)
48

43 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
38

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
43

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
24

23/3 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

گارنت
38

14 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گارنت
84

3/7 قیراط

9.5*8 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

کریستال گارنت
79

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
85

8/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

گارنت
76

1/4 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
100

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
15

5/8 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

گارنت
66

2/4 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گردنبند گارنت
72

58/6 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

گارنت
55

8 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

گارنت استار
46

10/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان