بارگذاری تصاویر
گارنت هیدروگراسولار
کد کالا :

50620

وزن :

8 قیراط

ابعاد :

13.5*12.5 میلیمتر

قیمت :

200,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
67

9/75 قیراط

15*10.5 میلیمتر

قیمت 244,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
7

8/1 قیراط

13.5*11 میلیمتر

قیمت 203,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
35

7/4 قیراط

10.5*13.5 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
77

11/45 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 287,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
71

7/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 187,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
13

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 177,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
20

6/6 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت 165,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
50

7/25 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
81

5/95 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
34

7/2 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 180,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
15

5/45 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
57

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
54

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
8

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
19

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
75

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
106

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
52

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
41

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
40

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
56

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
77

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
77

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
80

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
93

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
66

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
69

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
61

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
58

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
33

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان