بارگذاری تصاویر
دلربا 10*14
کد کالا :

50550

وزن :

5/1 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

قیمت :

13,000 تومان

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 10*14
144

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
232

5/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
247

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
178

5/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
79

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
37

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
79

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
108

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
112

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
96

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
14

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
101

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
108

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
2

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
56

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
79

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
71

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
115

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
68

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
76

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 16*12
97

9/05 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

آویز دلربا
30

8/5 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
33

100 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
3

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
59

8 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
64

17/8 قیراط

17*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
20

15/3 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره دلربا
40

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
91

31/9 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
126

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

هرم دلربا
4

192/4 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 97,000 تومان

آویز دلربا
66

17/8 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
14

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
75

22/7 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
55

21 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
1
63

13/6 قیراط

16*16 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان