بارگذاری تصاویر
دلربا 10*14
کد کالا :

50542

وزن :

5/2 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

قیمت :

13,000 تومان

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 10*14
236

5/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
252

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
185

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
183

5/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
81

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
39

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
81

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
110

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
116

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
99

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
18

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
103

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
111

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
4

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
60

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
82

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
73

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
117

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
70

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
78

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

آویز دلربا
7

16 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
1
37

8/5 قیراط

18*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
86

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
111

8/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

دلربا
39

100 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
8

21/8 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

مهره دلربا
45

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
95

31/9 قیراط

20*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
74

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
129

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

آویز دلربا
71

17/8 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
21

17/9 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
85

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
58

21 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
53

13/4 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان