بارگذاری تصاویر
رزکوارتز 10*14
کد کالا :

50509

وزن :

6/55 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

قیمت :

17,000 تومان

رزکوارتز 10*14
275

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
47

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
64

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
14

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
10

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
67

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
58

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
64

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
32

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
45

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
37

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
70

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
76

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
72

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
20

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
67

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
5

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
69

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
127

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
25

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
74

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
98

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

آویز رزکوارتز
13

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
71

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
20

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
56

19/5 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

رزکوارتز
1
72

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
39

25/65 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
9

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
74

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
25

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
70

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
81

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
117

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
114

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
78

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
72

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

آویز رزکوارتز
33

31 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
59

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

آویز رزکوارتز
6

18/6 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم