بارگذاری تصاویر
رزکوارتز 25*18
کد کالا :

50454

وزن :

26/55 قیراط

ابعاد :

25*18 میلیمتر

قیمت :

32,000 تومان

رزکوارتز
52

26/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
103

26/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
86

27/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
44

24/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

رزکوارتز
13

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
66

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
22

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
46

20/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

رزکوارتز
34

25/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
104

25/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
27

25/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
38

25/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
1

21/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

رزکوارتز
75

26/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
18

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
149

27 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
62

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
68

26/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
84

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
112

22/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

رزکوارتز
30

283 گرم

81*50 میلیمتر

قیمت پایه 283,000 تومان

مهره رزکوارتز
11

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
11

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
7

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
97

247 گرم

69*58 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز رزکوارتز
26

25/65 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
1

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
95

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
52

42/5 گرم

58*54 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

رزکوارتز
18

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 1,000 تومان

آویز رزکوارتز
31

17/15 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
115

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
104

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
115

24/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

گوی رزکوارتز
103

50/89 گرم

33 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

منشور رزکوارتز
112

115/03 گرم

100*26 میلیمتر

قیمت پایه 173,000 تومان

رزکوارتز
108

31/9 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

رزکوارتز
101

72 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

14 قیراط

16*18 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
22

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم