بارگذاری تصاویر
جاسپر 20*15
کد کالا :

50448

وزن :

11/6 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

قیمت :

24,000 تومان

جاسپر 20*15
32

10/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

جاسپر 20*15
65

11/95 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
22

11/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
6

12/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

جاسپر 20*15
24

11/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
48

11/25 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر قرمز 10*15
8

6/5 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

جاسپر 20*15
10

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
175

210 گرم

83*53 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

دستبند جاسپر
4

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

جاسپر
44

7/3 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
1

17/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
36

67/05 قیراط

50*32 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
52

39/05 قیراط

40*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
68

154 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
35

30/55 قیراط

42*21 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

اوشن جاسپر (ماداگاسکار)
75

29/4 قیراط

40*19 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

جاسپر امپریال
59

4800 گرم

160*152 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

آویز جاسپر
15

8/5 قیراط

19*-10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
46

7/9 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
72

286 گرم

112*47 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز جاسپر
60

31/85 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
69

160/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز جاسپر
47

18 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

جاسپر
75

17/8 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
58

75/1 قیراط

31*49 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

جاسپر

جاسپر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ جاسپر