بارگذاری تصاویر
جاسپر 20*15
کد کالا :

50447

وزن :

11/85 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

قیمت :

24,000 تومان

جاسپر 20*15
32

10/85 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

جاسپر 20*15
62

11/95 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
21

11/3 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر 20*15
5

12/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

جاسپر 20*15
70

11/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

جاسپر 20*15
47

11/25 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

جاسپر قرمز 10*15
5

6/5 قیراط

10*15 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

جاسپر 20*15
9

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
169

310 گرم

86*64 میلیمتر

قیمت پایه 155,000 تومان

دستبند جاسپر
4

85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

جاسپر
43

7/3 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره جاسپر
0

17/7 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

جاسپر بامبل بی (اندونزی)
36

67/05 قیراط

50*32 میلیمتر

قیمت پایه 87,000 تومان

ریولیت (استرالیا)
52

39/05 قیراط

40*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
68

154 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

زبرا جاسپر (هندوستان)
50

47/05 قیراط

44*30 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

جاسپر امپریال
47

2320 گرم

130*116 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

آویز جاسپر
35

8/6 قیراط

19*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

جاسپر
45

7/9 قیراط

11*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ جاسپر قرمز
70

286 گرم

112*47 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز جاسپر
59

31/85 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دستبند پیکاسو جاسپر
68

160/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز جاسپر
45

18 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

جاسپر
74

17/8 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
58

75/1 قیراط

31*49 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

اوشن جاسپر ماداگاسکار
63

58/2 قیراط

39*25 میلیمتر

قیمت پایه 88,000 تومان

جاسپر

جاسپر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ جاسپر