بارگذاری تصاویر
چشم ببر
کد کالا :

50400

وزن :

8/4 قیراط

ابعاد :

15*12 میلیمتر

قیمت :

21,000 تومان

چشم ببر
70

10/6 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
77

10/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
77

11/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

چشم ببر
73

10/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
58

10/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

چشم ببر
42

10 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

چشم ببر
81

10/4 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

چشم ببر
75

10/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
77

11/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
78

10/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
77

9/9 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

چشم ببر
70

10/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
69

11/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

چشم ببر
74

11 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
76

10/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
69

10/9 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
80

10/3 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

چشم ببر
73

10/6 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

چشم ببر
79

10/9 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
19

10/9 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

اسلایس چشم ببر
99

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
54

38/4 قیراط

30*20 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
11

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
17

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
57

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
76

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
126

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
84

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
99

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
74

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
94

12/6 قیراط

20*20 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

چشم ببر
75

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
70

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
70

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
77

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
24

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
83

10/1 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
81

145/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
74

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
76

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم