بارگذاری تصاویر
اوناکیت هندوستان
کد کالا :

50339

وزن :

43/25 قیراط

ابعاد :

21.5*22 میلیمتر

قیمت :

109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
91

32/7 قیراط

30.5*22 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

اوناکیت هندوستان
91

49/4 قیراط

34.5*22 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

اوناکیت هندوستان
171

23/55 قیراط

25*13 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

اوناکیت هندوستان
92

38/25 قیراط

28*18.5 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

اوناکیت هندوستان
91

21 قیراط

19*19 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

اوناکیت هندوستان
88

24/5 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

اوناکیت هندوستان
76

53 قیراط

34*23 میلیمتر

قیمت 133,000 تومان

اوناکیت هندوستان
82

18/8 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اوناکیت هندوستان
79

35/85 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

اوناکیت هندوستان
87

27/85 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

اوناکیت هندوستان
79

21/55 قیراط

22*13 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

اوناکیت هندوستان
77

16/95 قیراط

24*12 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اوناکیت هندوستان
77

34/25 قیراط

32*21 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

اوناکیت هندوستان
83

26/85 قیراط

29*18 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

اوناکیت هندوستان
81

43/25 قیراط

31*22 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
120

43/25 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
86

38/65 قیراط

33*18 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

اوناکیت هندوستان
90

21/05 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

اوناکیت هندوستان
18

58/9 قیراط

38*25 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

اوناکیت هندوستان
64

45/5 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

دستبند اوناکیت
1
238

106 قیراط

9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

اوناکیت
42

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
17

25/5 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره اوناکیت
88

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
23

59/5 قیراط

37.63*28.32*6.06 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

آویز اوناکیت
45

18/2 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اوناکیت هندوستان
56

50/6 قیراط

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

آویز اوناکیت
39

33/7 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره اوناکیت
1

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان