بارگذاری تصاویر
اوناکیت هندوستان
کد کالا :

50336

وزن :

32/7 قیراط

ابعاد :

30.5*22 میلیمتر

قیمت :

82,000 تومان

اوناکیت هندوستان
100

43/25 قیراط

21.5*22 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
93

49/4 قیراط

34.5*22 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

اوناکیت هندوستان
178

23/55 قیراط

25*13 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

اوناکیت هندوستان
93

38/25 قیراط

28*18.5 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

اوناکیت هندوستان
92

21 قیراط

19*19 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

اوناکیت هندوستان
89

24/5 قیراط

32*19 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

اوناکیت هندوستان
77

53 قیراط

34*23 میلیمتر

قیمت 133,000 تومان

اوناکیت هندوستان
83

18/8 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اوناکیت هندوستان
80

35/85 قیراط

33*20 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

اوناکیت هندوستان
88

27/85 قیراط

29*21 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

اوناکیت هندوستان
80

21/55 قیراط

22*13 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

اوناکیت هندوستان
78

16/95 قیراط

24*12 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

اوناکیت هندوستان
78

34/25 قیراط

32*21 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

اوناکیت هندوستان
84

26/85 قیراط

29*18 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

اوناکیت هندوستان
82

43/25 قیراط

31*22 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
122

43/25 قیراط

33*21 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

اوناکیت هندوستان
88

38/65 قیراط

33*18 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

اوناکیت هندوستان
91

21/05 قیراط

29*17 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

اوناکیت هندوستان
20

58/9 قیراط

38*25 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

اوناکیت هندوستان
67

45/5 قیراط

35*24 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

دستبند اوناکیت
1
240

106 قیراط

9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

اوناکیت
44

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
1
24

25/5 قیراط

29*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

مهره اوناکیت
92

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
25

59/5 قیراط

37.63*28.32*6.06 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

آویز اوناکیت
1
47

18/2 قیراط

25*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 15,000 تومان

اوناکیت هندوستان
59

50/6 قیراط

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

آویز اوناکیت
1
45

33/7 قیراط

22*19 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

مهره اوناکیت
3

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان