بارگذاری تصاویر
یشم کانادا
کد کالا :

50327

وزن :

98/5 قیراط

ابعاد :

38*30 میلیمتر

قیمت :

493,000 تومان

یشم کانادا
219

34/95 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 175,000 تومان

یشم کانادا
116

23/6 قیراط

26*20 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

یشم کانادا
143

37 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت 185,000 تومان

یشم کانادا
91

9/95 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

یشم کانادا
97

41/8 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت 209,000 تومان

یشم کانادا
103

34/4 قیراط

27*17 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

یشم کانادا
94

18/45 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

یشم کانادا
99

34/1 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت 171,000 تومان

یشم کانادا
105

29/8 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت 149,000 تومان

یشم کانادا
104

35/9 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت 180,000 تومان

یشم کانادا
99

25/35 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت 127,000 تومان

یشم کانادا
93

16/15 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

یشم کانادا
76

119/1 قیراط

37*30 میلیمتر

قیمت 596,000 تومان

یشم کانادا
66

77/3 قیراط

39*28 میلیمتر

قیمت 387,000 تومان

یشم کانادا
19

87/5 قیراط

37*29 میلیمتر

قیمت 438,000 تومان

یشم کانادا
53

54/5 قیراط

34*24 میلیمتر

قیمت 273,000 تومان

یشم کانادا
45

45/6 قیراط

33*24 میلیمتر

قیمت 228,000 تومان

یشم کانادا
48

54/7 قیراط

25*20 میلیمتر

قیمت 274,000 تومان

یشم کانادا
41

42 قیراط

27*23 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

یشم کانادا
79

50/7 قیراط

28*22 میلیمتر

قیمت 254,000 تومان

اسلایس یشم
112

39/8 گرم

53*50 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

مهره یشم
27

39/45 قیراط

24*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

مهره یشم
25

21/8 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

مهره یشم
1
16

49/55 قیراط

32*26 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 26,000 تومان

یشم هندوستان
39

7/9 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

یشم یمن
108

9/4 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

یشم کانادا
98

8/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

یشم زیتونی
85

5/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

یشم کانادا
16

104/5 قیراط

45*33 میلیمتر

قیمت پایه 209,000 تومان

یشم
1
73

5/2 قیراط

12*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 33,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم