بارگذاری تصاویر
رودونیت کانادا
کد کالا :

50181

وزن :

121/4 قیراط

ابعاد :

42*34 میلیمتر

قیمت :

365,000 تومان

رودونیت کانادا
86

38/7 قیراط

31*21 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

رودونیت (کانادا)
76

31/15 قیراط

36*9 میلیمتر

قیمت 94,000 تومان

رودونیت (کانادا)
75

25/85 قیراط

30*18 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

رودونیت (کانادا)
78

36/15 قیراط

32*18 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

رودونیت (کانادا)
77

19/6 قیراط

19*15 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

رودونیت (کانادا)
79

25/9 قیراط

32*16 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

رودونیت کانادا
25

108/3 قیراط

58*41 میلیمتر

قیمت 325,000 تومان

رودونیت کانادا
58

118/8 قیراط

51*27 میلیمتر

قیمت 357,000 تومان

رودونیت کانادا
57

75 قیراط

42*27 میلیمتر

قیمت 225,000 تومان

رودونیت کانادا
13

67/2 قیراط

48*22 میلیمتر

قیمت 202,000 تومان

رودونیت کانادا
58

58/3 قیراط

45*20 میلیمتر

قیمت 175,000 تومان

رودونیت کانادا
42

40/7 قیراط

28*23 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

رودونیت کانادا
66

37 قیراط

34*22 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

رودونیت کانادا
10

41/3 قیراط

24*20 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

رودونیت کانادا
4

44/2 قیراط

30*17 میلیمتر

قیمت 133,000 تومان

رودونیت کانادا
27

48/6 قیراط

36*16 میلیمتر

قیمت 146,000 تومان

رودونیت کانادا
62

33/3 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

رودونیت کانادا
37

28 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

رودونیت کانادا
18

31/4 قیراط

25*19 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

هرم رودونیت
33

137 قیراط

31*31*22 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

رودونیت (ایران)
32

38/7 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

رودونیت
37

212 قیراط

60*50 میلیمتر

قیمت پایه 212,000 تومان

رودونیت
31

10/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

رودونیت کانادا
54

46/9 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

رودونیت کانادا
57

29/1 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم