بارگذاری تصاویر
گارنت
کد کالا :

30-8-0009

وزن :

1/2 قیراط

ابعاد :

5*7 میلیمتر

قیمت :

36,000 تومان

گارنت
88

1/55 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

گارنت
105

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

گارنت
105

1/4 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

گارنت
87

1/35 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

گارنت
112

1/3 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

گارنت
111

1/45 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

گارنت
113

1/15 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

گارنت
130

1/05 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

گارنت
119

1/2 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

گارنت
106

1/4 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

گارنت
127

1/25 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

گارنت
133

1/3 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

گارنت
122

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

گارنت
114

1/25 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 38,000 تومان

گارنت
49

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

گارنت
71

1/4 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

گارنت
81

1/2 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

گارنت
66

1/3 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

گارنت
59

1/3 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

گارنت
47

1/4 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
54

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
51

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
6

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
16

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
72

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
102

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
49

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
38

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
37

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
53

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
74

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
75

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
79

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
92

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
65

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
68

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
59

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
55

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
31

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان