بارگذاری تصاویر
گارنت
کد کالا :

58172

وزن :

2/15 قیراط

ابعاد :

8.5*6 میلیمتر

قیمت :

54,000 تومان

گارنت
76

2/9 قیراط

8.5*6 میلیمتر

قیمت 73,000 تومان

گارنت
38

2/85 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

گارنت
51

3/1 قیراط

11*7.5 میلیمتر

قیمت 78,000 تومان

گارنت
68

3/35 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

گارنت
14

2/6 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

گارنت
73

3/3 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت 83,000 تومان

گارنت
1

3/65 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

گارنت
75

3/15 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

گارنت
71

3/15 قیراط

10*6.5 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

گارنت
26

3/15 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

گارنت
78

3/7 قیراط

9.5*8 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

گارنت
84

2/6 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

گارنت
78

3/45 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

گارنت
75

4/05 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

گارنت
61

3/5 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

گارنت
73

3/65 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

گارنت
68

2/6 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

گارنت
76

3/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 95,000 تومان

گارنت
82

3/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

گارنت
16

3/75 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 94,000 تومان

کریستال گارنت ( دمانتوئید )
54

46/6 قیراط

23*22 میلیمتر

قیمت پایه 80,000 تومان

کریستال گارنت
52

192 قیراط

31*25 میلیمتر

قیمت پایه 115,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
6

129 قیراط

25*29 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

دستبند گارنت
16

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
73

6/8 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان

گارنت
102

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
49

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
38

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
37

10/95 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

گارنت
53

30 قیراط

23*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
74

2/8 قیراط

9*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

کریستال گارنت
75

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
79

8/3 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

گارنت
92

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
65

7/2 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 58,000 تومان

گارنت
68

1/6 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گردنبند گارنت
59

50/9 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 102,000 تومان

گارنت
55

11/9 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 179,000 تومان

گارنت استار
31

16/5 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 165,000 تومان