بارگذاری تصاویر
کریستال کونزیت
کد کالا :

1-1268

وزن :

30 قیراط

ابعاد :

30*20 میلیمتر

قیمت :

120,000 تومان

کریستال کونزیت
113

29/45 قیراط

54*16 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

کریستال کونزیت
108

45 قیراط

65*14 میلیمتر

قیمت 180,000 تومان

کریستال کونزیت
109

34/05 قیراط

42*15 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

کریستال کونزیت
119

22/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

کریستال کونزیت
159

16/2 قیراط

36*11 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

کریستال کونزیت
113

13/65 قیراط

10*13 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

کریستال کونزیت
112

29/35 قیراط

25*14 میلیمتر

قیمت 118,000 تومان

کریستال کونزیت
118

26/3 قیراط

14*13 میلیمتر

قیمت 106,000 تومان

کریستال کونزیت
111

36/3 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت 146,000 تومان

کریستال کونزیت
117

22/9 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

کریستال کونزیت
109

23/85 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

کریستال کونزیت
143

31/1 قیراط

26*16 میلیمتر

قیمت 125,000 تومان

کریستال کونزیت
105

35/5 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 142,000 تومان

کریستال کونزیت
108

24/95 قیراط

23*11 میلیمتر

قیمت 100,000 تومان

کریستال کونزیت
112

19/55 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

کریستال کونزیت
109

16/25 قیراط

19*12 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

کریستال کونزیت
112

11/55 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

کریستال کونزیت
105

23/1 قیراط

17*9 میلیمتر

قیمت 93,000 تومان

کریستال کونزیت
113

22/9 قیراط

22*14 میلیمتر

قیمت 92,000 تومان

کریستال کونزیت
112

15/4 قیراط

24*18 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کونزیت
11

5/55 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

کونزیت + شناسنامه
24

5/4 قیراط

12.21*8.02*5.64 میلیمتر

قیمت پایه 231,000 تومان

کونزیت
81

87/2 قیراط

- میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان