بارگذاری تصاویر
کریستال زمرد پنجشیر
کد کالا :

1-1215

وزن :

6/8 قیراط

ابعاد :

14*13 میلیمتر

قیمت :

476,000 تومان

زمرد پنجشیر
74

10/25 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 718,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

2/3 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 161,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
80

3 قیراط

12*6 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
66

4/1 قیراط

14*7 میلیمتر

قیمت 287,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

5/2 قیراط

11*13 میلیمتر

قیمت 364,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
73

4/7 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 329,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
70

5/3 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 371,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
77

3/2 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 224,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

3/5 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت 245,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
47

3/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 217,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
60

4 قیراط

13*7 میلیمتر

قیمت 280,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
79

2/6 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
4

2/4 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 168,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
77

3/3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 231,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
56

4/1 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 287,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
67

3/4 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 238,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
68

3/5 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت 245,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
33

2/8 قیراط

13*6 میلیمتر

قیمت 196,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
73

2 قیراط

7*8 میلیمتر

قیمت 140,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
70

2/6 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 182,000 تومان

زمرد آفریقایی
116

7/85 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 156,000 تومان

زمرد هند کابوشن
19

69/4 قیراط

29*23 میلیمتر

قیمت پایه 1,380,000 تومان

زمرد مخراجی
53

3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
6

185/6 قیراط

41*29 میلیمتر

قیمت پایه 370,000 تومان

زمرد زامبیا
87

12/4 قیراط

23*13 میلیمتر

قیمت پایه 124,000 تومان

زمرد زامبیا
96

1/5 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

زمرد هند
91

10/2 قیراط

15*13 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
55

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
1
100

5/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 58,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
86

2/4 قیراط

8*9 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

زمرد پنجشیر افغانستان
76

24/2 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 170,000 تومان

زمرد + شناسنامه
51

6/4 قیراط

12.81*9.35 میلیمتر

قیمت پایه 256,000 تومان

زمرد برزیلی
30

6/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

زمرد

زمرد

اطلاعات کامل در مورد سنگ زمرد