آنجلیت

آنجلیت

ارسال شده توسط پشتیبانی نگین یاب

چهارشنبه 26 دی 1397

آنجلیت Angelite

نگین آنجلیت

علت نام گذاری / تاریخچه آنجلیت

آنجلیت در سال 1804 کشف شده است. واریته ای از انهیدریت می باشد.

 

اسامی دیگر آنجلیت

ژیپس انهیدروس، Karstenite ، Muriacite

 

معادن آنجلیت

پرو

سنگ آنجلیت

فرمول شیمیایی آنجلیت

فرمول شیمیایی آنجلیت

کانی شناسی آنجلیت

کانی شناسی آنجلیت

گوهر شناسی آنجلیت

گوهرشناسی آنجلیت

نحوه مراقبت از آنجلیت

محافظت از ضربه و صدمات فیزیکی

 

نحوه پاکسازی آنجلیت

فقط آب سرد و صابون

سنگ آنجلیت

خواص آنجلیت

آنجلیت سنگی برای ارتباط، عشق، تعادل و محافظت می باشد و پرخاشگری و عصبانیت را رفع می کند.

 

چاکرای مرتبط با آنجلیت

گلو

 

منابع