بارگذاری تصاویر
ژئود عقیق برزیلی
کد کالا :

1-1144

وزن :

42/3 گرم

ابعاد :

43*30 میلیمتر

قیمت :

85,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
74

24/7 گرم

48*26 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
15

30/1 گرم

59*27 میلیمتر

قیمت 61,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
68

44/3 گرم

45*32 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
3

32/2 گرم

51*30 میلیمتر

قیمت 65,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
80

38/3 گرم

49*26 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
21

43/2 گرم

43*28 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
22

43 گرم

54*27 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
29

50/4 گرم

53*36 میلیمتر

قیمت 101,000 تومان

سنگ عقیق
45

130 گرم

77*44 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ عقیق
83

85 گرم

55*34 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

سنگ عقیق
31

386 گرم

73*72 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
11

38/87 گرم

86*22 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

عقیق سلیمانی رنگی
74

28/89 گرم

30*36 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

ژئود عقیق برزیلی
63

28/6 گرم

44*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

سنگ عقیق
51

433 گرم

105*62 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ عقیق
42

33 گرم

55*40 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ عقیق
9

276 گرم

116*56 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

سنگ عقیق
77

510/57 گرم

103*70 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سنگ عقیق
84

256/3 گرم

66*53 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

سنگ عقیق
77

224/2 گرم

76*59 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق