بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز لندن

کد کالا :

50064

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
41,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/17 20:50:2241,000 تومان s...4 (32)
1397/09/17 20:49:5536,000 تومان R...2 (0)
1397/09/17 20:49:5535,000 تومان s...4 (32)
1397/09/17 20:49:3933,000 تومان R...2 (0)
1397/09/17 20:49:3932,000 تومان s...4 (32)
توپاز لندن
185

0/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

توپاز لندن
71

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

توپاز لندن
40

0/65 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

توپاز لندن
41

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
32

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
50

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
37

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
21

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
54

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
59

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
40

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
21

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
46

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
20

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز لندن
23

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
21

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

توپاز لندن
19

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

توپاز لندن
19

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
19

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز لندن
25

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
6

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
41

19/2 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 576,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
31

19/9 قیراط

14.35*14.74 میلیمتر

قیمت پایه 750,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
32

2/75 قیراط

8.97*6.74 میلیمتر

قیمت پایه 205,000 تومان

توپاز سنتتیک
7

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز اسکای بلو
45

5/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

توپاز هفت رنگ
45

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
40

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

توپاز
39

3/4 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 48,000 تومان

توپاز صورتی
22

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

توپاز لندن
20

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز