بارگذاری تصاویر
اسلایس عقیق فسیل دار
کد کالا :

1-1107

وزن :

46/8 گرم

ابعاد :

71*52 میلیمتر

قیمت :

47,000 تومان

عقیق دارای فسیل های نومولیت می باشد

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق فسیل دار
14

24/4 گرم

47*35 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
70

34/85 گرم

61*36 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
42

27/3 گرم

58*38 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
20

35/7 گرم

63*45 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
7

33/3 گرم

63*41 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
64

40/3 گرم

48*55 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
46

57/9 گرم

62*65 میلیمتر

قیمت 58,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
71

49/3 گرم

77*42 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
63

37 گرم

62*43 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
71

19/6 گرم

50*38 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
82

35/7 قیراط

60*38 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
47

44/5 گرم

66*49 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
1

56/4 گرم

65*64 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
13

54/98 گرم

65*67 میلیمتر

قیمت 55,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
31

69 گرم

70*70 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
78

27/95 گرم

53*41 میلیمتر

قیمت پایه 27,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
81

43 گرم

65*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
82

90 گرم

102*95 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

اسلایس عقیق برزیلی
1
60

167 گرم

137*100 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 103,000 تومان

اسلایس عقیق
81

90/71 گرم

64*53 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
1
69

332/3 قیراط

100*49 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 34,000 تومان

اسلایس عقیق
82

447 قیراط

105*65 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

اسلایس عقیق
76

350/8 قیراط

113*49 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

اسلایس عقیق
65

48/08 گرم

77*56 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
66

36/56 گرم

62*36 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
64

74/91 گرم

74*76 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

اسلایس عقیق
65

27/81 گرم

49*41 میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

اسلایس عقیق
71

20/54 گرم

52*34 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
59

179/21 گرم

113*60*13 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

اسلایس عقیق
67

109/53 گرم

73*80*12 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

اسلایس عقیق
2

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
70

43/15 گرم

57*52*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

اسلایس عقیق
67

42/28 گرم

70*57*5 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
32

25/1 گرم

55*36 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
39

138/23 گرم

106*108 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق