بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز لندن

کد کالا :

50061

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
27,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/12 03:21:4227,000 تومان N...i (475)
1397/09/10 12:04:1926,000 تومان M...9 (197)
توپاز لندن
222

0/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 42,000 تومان

توپاز لندن
103

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

توپاز لندن
74

0/65 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

توپاز لندن
72

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
60

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
83

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
68

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

توپاز لندن
57

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
85

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
93

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
73

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

توپاز لندن
80

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
58

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز لندن
56

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
53

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

توپاز لندن
51

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

توپاز لندن
52

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
22

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 54,000 تومان

توپاز لندن
55

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

توپاز لندن
47

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
6

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
42

28/5 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 855,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
33

2/75 قیراط

8.97*6.74 میلیمتر

قیمت پایه 205,000 تومان

توپاز سنتتیک
2

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
67

1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
87

2/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 68,000 تومان

توپاز
3
101

16/9 قیراط

16*13 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 325,000 تومان

توپاز
74

3/9 قیراط

9*8 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

توپاز صورتی
1
49

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 43,000 تومان

توپاز لندن
1
65

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
34

14 قیراط

15.13*11.77 میلیمتر

قیمت پایه 660,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز