بارگذاری تصاویر
نام کالا :

توپاز لندن

کد کالا :

50060

وزن :

1 قیراط

ابعاد :

7*5 میلیمتر

توپاز لندن
$
بالاترین پیشنهاد
27,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/23 23:46:3727,000 تومان M...9 (202)
1397/08/18 14:32:3226,000 تومان N...i (475)
توپاز لندن
251

0/7 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

توپاز لندن
127

0/95 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

توپاز لندن
98

0/65 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

توپاز لندن
97

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

توپاز لندن
84

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
108

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
92

0/75 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

توپاز لندن
79

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
112

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
115

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
96

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

توپاز لندن
111

0/8 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
80

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

توپاز لندن
79

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
77

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز لندن
74

1/1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

توپاز لندن
76

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
46

0/9 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 81,000 تومان

توپاز لندن
76

0/8 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

توپاز لندن
69

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت 90,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
1

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
33

19/2 قیراط

16*14 میلیمتر

قیمت پایه 1,056,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
3

2/8 قیراط

9.09*7.05 میلیمتر

قیمت پایه 206,000 تومان

توپاز سنتتیک
0

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
118

0/95 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
106

2/5 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

توپاز
66

8 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

توپاز
111

2/4 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

توپاز صورتی
65

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

توپاز لندن
70

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
60

17/25 قیراط

18.29*11.61 میلیمتر

قیمت پایه 1,122,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز