بارگذاری تصاویر
سیترین
کد کالا :

55892

وزن :

5/35 قیراط

ابعاد :

13*9 میلیمتر

قیمت :

107,000 تومان

سیترین فست
82

3/8 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

سیترین فست
73

4/45 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 89,000 تومان

سیترین فست
81

6/55 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت 131,000 تومان

سیترین فست
69

3/75 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 75,000 تومان

سیترین فست
89

3 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

سیترین فست
75

4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

سیترین فست
85

4/95 قیراط

12.5*10 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

سیترین فست
81

6/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

سیترین فست
79

3 قیراط

11*9 میلیمتر

قیمت 60,000 تومان

سیترین
83

5/5 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت 110,000 تومان

سیترین
79

5/85 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

سیترین
76

7/1 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 142,000 تومان

سیترین
64

4/1 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

سیترین
89

5/45 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 109,000 تومان

سیترین
76

2/05 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

سیترین
67

13/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت 272,000 تومان

سیترین
59

4/2 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 84,000 تومان

سیترین
57

4/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 96,000 تومان

سیترین
60

8/2 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

سیترین
56

3/7 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

دستبند انیکس - سیترین
55

125 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

سیترین
41

5 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند سیترین
21

121/2 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

سیترین
71

89/8 قیراط

27*24 میلیمتر

قیمت پایه 178,000 تومان

مهره سیترین
75

15 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سیترین + شناسنامه + جعبه
34

31/45 قیراط

23.21*19.07 میلیمتر

قیمت پایه 879,000 تومان

سیترین
45

25/2 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 125,000 تومان

سیترین مخراجی
78

1/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

مهره سیترین
82

9/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 42,000 تومان

سیترین طلایی
80

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

سیترین طلایی
85

1/7 قیراط

6*9 میلیمتر

قیمت پایه 43,000 تومان

سیترین
68

9/6 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

سیترین
49

10/3 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 134,000 تومان

سیترین
48

2/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت پایه 28,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چاکرای دوم

چاکرای دوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای دوم