بارگذاری تصاویر
عقیق زرد هندی
کد کالا :

50785

وزن :

11/85 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

قیمت :

22,000 تومان

عقیق زرد هندی
137

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
19

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
61

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
73

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
82

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
82

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
6

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
78

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
43

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
56

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
112

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
83

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
36

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
105

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
32

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
130

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
69

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
55

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
70

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
9

13 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

دستبند عقیق زرد
56

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق زرد فست
69

8/25 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
16

128/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
83

2/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
76

48/2 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
95

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
123

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسان
76

29/1 قیراط

28*19 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
84

24/7 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
80

22 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق