بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق زرد هندی

کد کالا :

50783

وزن :

13/05 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

عقیق زرد هندی
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/14 22:12:468,000 تومان M...9 (202)
عقیق زرد هندی
142

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هندی
128

11/85 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
25

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
69

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
79

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
88

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
90

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
13

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
85

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
49

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
63

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
119

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
90

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
43

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
113

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
38

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
139

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
76

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
61

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
79

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دستبند عقیق زرد
51

135 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق زرد فست
64

0 قیراط

میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
41

128/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
85

4/3 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
77

57/45 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
109

1/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
80

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسان
1
88

33/5 قیراط

28*19 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 36,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
82

15/7 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
84

21/9 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق