بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق زرد هندی

کد کالا :

50781

وزن :

12/3 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

عقیق زرد هندی
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/04 00:38:488,000 تومان M...9 (202)
عقیق زرد هندی
138

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هندی
123

11/85 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
23

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
66

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
77

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
86

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
86

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
10

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
83

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
47

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
61

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
117

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
88

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
40

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
109

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
36

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
136

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
73

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
59

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
75

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دستبند عقیق زرد
59

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق زرد فست
71

8/25 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
35

128/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
81

4/3 قیراط

13*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
71

57/45 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
99

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
127

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسان
79

29/1 قیراط

28*19 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
87

24/7 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
83

22 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق