بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق زرد هندی

کد کالا :

50774

وزن :

12/95 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

عقیق زرد هندی
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/20 22:34:208,000 تومان M...9 (199)
عقیق زرد هندی
137

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هندی
122

11/85 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
22

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
65

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
76

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
85

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
85

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
9

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
81

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
46

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
59

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
115

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
86

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
39

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
108

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
35

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
133

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
72

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
58

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
74

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

دستبند عقیق زرد
57

133 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق زرد فست
70

8/25 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
34

128/1 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
87

2/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
70

57/45 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
98

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
126

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسان
78

29/1 قیراط

28*19 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
87

24/7 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
83

22 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق