بارگذاری تصاویر
نام کالا :

عقیق زرد هندی

کد کالا :

50771

وزن :

12/65 قیراط

ابعاد :

18*13 میلیمتر

عقیق زرد هندی
$
بالاترین پیشنهاد
9,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/15 04:44:199,000 تومان A...1 (206)
1398/02/14 10:52:308,000 تومان 5...d (7)
عقیق زرد هندی
133

12/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هندی
118

11/85 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
19

12/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
60

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
72

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
82

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
81

13/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

عقیق زرد هند
5

12/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
77

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
43

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
56

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
112

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
82

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
36

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
105

12/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

عقیق زرد هند
31

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
122

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

عقیق زرد هند
130

13/3 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
69

13/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

عقیق زرد هند
55

12/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

دستبند عقیق زرد
43

134 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

عقیق زرد فست
66

8/25 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دستبند انیکس-عقیق زرد
13

128/7 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد
82

2/8 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره عقیق
75

48/2 قیراط

30 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

عقیق زرد
72

1/7 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

عقیق زرد هند
108

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

عقیق زرد خراسان
74

29/1 قیراط

28*19 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
82

24/7 قیراط

21*16 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

عقیق زرد خراسانی
78

22 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق