بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کوارتز سبز کابوشن

کد کالا :

50767

وزن :

4/35 قیراط

ابعاد :

12.5*9 میلیمتر

کوارتز سبز کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
18,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/09 19:44:1118,000 تومان A...t (712)
کوارتز سبز کابوشن
86

5 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
80

3/45 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
63

6/75 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
67

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
56

2/6 قیراط

8.5*9 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
81

4/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
80

2/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز
56

8/7 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

کوارتز سبز
52

2/3 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

کوارتز سبز
21

2/8 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

کوارتز سبز
60

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
59

4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

کوارتز سبز
57

3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کوارتز سبز
57

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

کوارتز سبز
59

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

کوارتز سبز
58

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

کوارتز سبز
41

4/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

کوارتز سبز
53

5/6 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کوارتز سبز
54

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

کوارتز سبز
53

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
72

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
87

15/6 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کوارتز سبز
89

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

مهره کوارتز سبز
127

29/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کوارتز سبز
1
72

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

کوارتز سبز
55

3/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان