بارگذاری تصاویر
کوارتز سبز کابوشن
کد کالا :

50761

وزن :

2/6 قیراط

ابعاد :

8.5*9 میلیمتر

قیمت :

26,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
87

5 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
81

3/45 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
64

6/75 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
68

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
83

4/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
81

2/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز
57

8/7 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

کوارتز سبز
53

2/3 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

کوارتز سبز
22

2/8 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

کوارتز سبز
61

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
61

4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

کوارتز سبز
58

3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کوارتز سبز
58

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

کوارتز سبز
60

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

کوارتز سبز
59

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

کوارتز سبز
42

4/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

کوارتز سبز
54

5/6 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کوارتز سبز
55

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

کوارتز سبز
54

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
51

5 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز
73

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
89

15/6 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کوارتز سبز
90

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

مهره کوارتز سبز
129

29/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کوارتز سبز
67

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
56

3/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان