بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کوارتز سبز کابوشن

کد کالا :

50760

وزن :

4/75 قیراط

ابعاد :

12.5*9 میلیمتر

کوارتز سبز کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
20,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/30 09:11:5220,000 تومان A...t (712)
کوارتز سبز کابوشن
112

5 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
105

3/45 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
87

6/75 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
90

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
79

2/6 قیراط

8.5*9 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
105

4/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
104

2/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز
79

8/7 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

کوارتز سبز
76

2/3 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

کوارتز سبز
44

2/8 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

کوارتز سبز
81

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
81

4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

کوارتز سبز
80

3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کوارتز سبز
78

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

کوارتز سبز
80

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

کوارتز سبز
62

4/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

کوارتز سبز
76

5/6 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کوارتز سبز
79

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

کوارتز سبز
74

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
73

5 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز
102

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
113

12/5 قیراط

20*10 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

کوارتز سبز
1
111

6/7 قیراط

12*12 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 56,000 تومان

مهره کوارتز سبز
114

23/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

کوارتز سبز
18

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
81

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان