بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کوارتز سبز کابوشن

کد کالا :

50758

وزن :

2/95 قیراط

ابعاد :

11*7.5 میلیمتر

کوارتز سبز کابوشن
$
بالاترین پیشنهاد
14,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/09 01:25:5214,000 تومان v...z (567)
1397/08/05 15:50:0813,000 تومان E...r (84)
کوارتز سبز کابوشن
85

5 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
79

3/45 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
61

6/75 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
66

3/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 37,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
55

2/6 قیراط

8.5*9 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
80

4/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
79

2/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز
55

8/7 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

کوارتز سبز
51

2/3 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

کوارتز سبز
20

2/8 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

کوارتز سبز
59

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
58

4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

کوارتز سبز
56

3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کوارتز سبز
56

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

کوارتز سبز
58

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

کوارتز سبز
57

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

کوارتز سبز
40

4/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

کوارتز سبز
52

5/6 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کوارتز سبز
52

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

کوارتز سبز
52

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
71

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
83

15/6 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کوارتز سبز
87

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

مهره کوارتز سبز
125

29/8 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کوارتز سبز
1
68

5/8 قیراط

10*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 4,000 تومان

کوارتز سبز
54

3/7 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان