بارگذاری تصاویر
کوارتز سبز کابوشن
کد کالا :

50755

وزن :

3/7 قیراط

ابعاد :

12*9 میلیمتر

قیمت :

37,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
88

5 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
83

3/45 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
66

6/75 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
61

2/6 قیراط

8.5*9 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
84

4/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 49,000 تومان

کوارتز سبز کابوشن
82

2/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

کوارتز سبز
59

8/7 قیراط

17*11 میلیمتر

قیمت 87,000 تومان

کوارتز سبز
54

2/3 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

کوارتز سبز
23

2/8 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

کوارتز سبز
63

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
62

4 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

کوارتز سبز
59

3 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

کوارتز سبز
59

3/9 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

کوارتز سبز
62

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 41,000 تومان

کوارتز سبز
60

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 105,000 تومان

کوارتز سبز
43

4/3 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 43,000 تومان

کوارتز سبز
56

5/6 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کوارتز سبز
58

5/7 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

کوارتز سبز
55

5/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 53,000 تومان

کوارتز سبز
52

5 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

کوارتز سبز
89

15/6 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کوارتز سبز
90

10/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

مهره کوارتز سبز
93

22 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

کوارتز سبز
72

5/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
68

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 3,000 تومان

کوارتز سبز
47

6/2 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان