بارگذاری تصاویر
اسلایس عقیق شجر پاییزی
کد کالا :

1-1019

وزن :

43 گرم

ابعاد :

86*38 میلیمتر

قیمت :

43,000 تومان

ضخامت اسلایس ها بین 5 الی 7 میلیمتر می باشد

یک طرف اسلایس اسپری براق کننده زده شده است که طرح های داخل سنگ در تصاویر مشخص باشد و در صورت تمایل برای استفاده به عنوان سنگ تزئینی نیازی به پالیش و پرداخت نمونه نباشد.

اسلایس عقیق شجر پاییزی
116

124 گرم

106*80 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
118

80 گرم

97*60 میلیمتر

قیمت 80,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
124

47 گرم

86*43 میلیمتر

قیمت 47,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
93

31/59 گرم

54*51 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
101

30/4 گرم

52*41 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
99

35/2 گرم

51*50 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
105

32/5 گرم

59*40 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
97

28/2 گرم

45*44 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
86

39/9 گرم

50*45 میلیمتر

قیمت 40,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
97

43/2 گرم

58*54 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
94

78/9 گرم

90*70 میلیمتر

قیمت 79,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
99

56/7 گرم

65*62 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

اسلایس عقیق رنگی
85

24/85 گرم

49*40 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

اسلایس عقیق
95

229 قیراط

88*49 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
103

236 قیراط

65*56 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق فسیل دار
91

37 گرم

62*43 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
110

81/56 گرم

71*55 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

اسلایس عقیق
92

0 قیراط

91*48 میلیمتر

قیمت پایه 37,000 تومان

اسلایس عقیق
91

39/83 گرم

69*41 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اسلایس عقیق
103

30/31 گرم

53*47 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

اسلایس عقیق
105

64/48 گرم

74*70 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

اسلایس عقیق
93

46/29 گرم

82*45 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

اسلایس عقیق
102

18/65 گرم

43*39 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

اسلایس عقیق
102

150/46 گرم

137*78*10 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

اسلایس عقیق
97

58/64 گرم

103*52*7 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

اسلایس عقیق
5

52/46 گرم

59*70*7 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
96

103/07 گرم

95*60*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

اسلایس عقیق
74

44/37 گرم

55*49*8 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

اسلایس عقیق شجر پاییزی
58

21/8 گرم

53*35 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اسلایس عقیق خزه ای
64

79/6 گرم

91*102 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

عقیق

عقیق

اطلاعات کامل درباره ی سنگ عقیق