بارگذاری تصاویر
نام کالا :

گارنت پایروپ

کد کالا :

50045

وزن :

9/4 قیراط

ابعاد :

14.5*12 میلیمتر

گارنت پایروپ
$
بالاترین پیشنهاد
68,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/12 22:51:5368,000 تومان v...z (567)
1397/08/11 18:24:2567,000 تومان R...2 (5)
گارنت پایروپ
177

6/6 قیراط

12.5*10 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

گارنت
137

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

گارنت
150

8/55 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

گارنت
55

10/2 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
79

10/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

گارنت
69

12/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

گارنت
52

8/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

گارنت
64

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
7

7/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 119,000 تومان

گارنت
12

7/8 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

گارنت
29

7/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

گارنت
80

7/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

گارنت
78

9/1 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

گارنت
62

8/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

گارنت
73

7/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
65

10/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
79

8/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 128,000 تومان

گارنت
50

9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

گارنت
41

7/2 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

گارنت
23

8/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

کریستال گارنت
106

103 قیراط

29*25 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
13

137 قیراط

20*33 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

دستبند گارنت
21

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
75

7/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 110,000 تومان

گریستال گارنت (دمانتوئید)
50

43 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
39

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
66

281/95 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
25

23/3 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

گارنت
39

14 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گارنت
86

3/7 قیراط

9.5*8 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

کریستال گارنت
82

7/6 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

گارنت
86

8/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

گارنت
76

1/4 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
90

0/9 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
16

5/8 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

گارنت
66

2/4 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گردنبند گارنت
74

58/6 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

گارنت
56

8 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

گارنت استار
47

10/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان