بارگذاری تصاویر
کوارتز لیمویی فست
کد کالا :

50710

وزن :

40/1 قیراط

ابعاد :

27*18 میلیمتر

قیمت :

401,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
75

39/15 قیراط

28.5*17.5 میلیمتر

قیمت 392,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
25

45/85 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت 459,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
70

48 قیراط

27.5*21 میلیمتر

قیمت 480,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
83

36/8 قیراط

29.5*17.5 میلیمتر

قیمت 368,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
73

51/75 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت 518,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
82

48/9 قیراط

20*29 میلیمتر

قیمت 489,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
7

50/85 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
44

54/35 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت 544,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
88

56/45 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 565,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
14

29/05 قیراط

19.5*16 میلیمتر

قیمت 291,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
49

24/4 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت 244,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
101

67/8 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت پایه 268,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
87

14/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی
84

26/93 گرم

32*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

کوارتز لیمویی
69

11/2 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان