بارگذاری تصاویر
کوارتز لیمویی فست
کد کالا :

50709

وزن :

24/4 قیراط

ابعاد :

18*18 میلیمتر

قیمت :

244,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
73

39/15 قیراط

28.5*17.5 میلیمتر

قیمت 392,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
20

45/85 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت 459,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
65

48 قیراط

27.5*21 میلیمتر

قیمت 480,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
80

36/8 قیراط

29.5*17.5 میلیمتر

قیمت 368,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
69

51/75 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت 518,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
79

48/9 قیراط

20*29 میلیمتر

قیمت 489,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
4

50/85 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
41

54/35 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت 544,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
85

56/45 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 565,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
11

29/05 قیراط

19.5*16 میلیمتر

قیمت 291,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
65

40/1 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت 401,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
97

67/8 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت پایه 268,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
82

14/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی
79

26/93 گرم

32*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

کوارتز لیمویی
67

10/8 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان