بارگذاری تصاویر
نام کالا :

گارنت پایروپ

کد کالا :

50040

وزن :

6/75 قیراط

ابعاد :

14*10 میلیمتر

گارنت پایروپ
$
بالاترین پیشنهاد
48,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/04/05 03:21:3048,000 تومان B...i (146)
گارنت پایروپ
177

6/6 قیراط

12.5*10 میلیمتر

قیمت 99,000 تومان

گارنت
137

7/4 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

گارنت
149

8/55 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 129,000 تومان

گارنت
55

10/2 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
78

10/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

گارنت
69

12/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 189,000 تومان

گارنت
52

8/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

گارنت
64

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
7

7/9 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 119,000 تومان

گارنت
11

7/8 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 117,000 تومان

گارنت
28

7/6 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

گارنت
80

7/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

گارنت
77

9/1 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

گارنت
61

8/4 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 126,000 تومان

گارنت
73

7/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 113,000 تومان

گارنت
65

10/2 قیراط

13*12 میلیمتر

قیمت 153,000 تومان

گارنت
79

8/5 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 128,000 تومان

گارنت
49

9 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 135,000 تومان

گارنت
41

7/2 قیراط

13*11 میلیمتر

قیمت 108,000 تومان

گارنت
22

8/2 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

کریستال گارنت
105

103 قیراط

29*25 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

کریستال گارنت توپازولیت
11

137 قیراط

20*33 میلیمتر

قیمت پایه 82,000 تومان

دستبند گارنت
21

118/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گارنت هیدروگراسولار
74

7/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت پایه 110,000 تومان

گریستال گارنت (دمانتوئید)
48

43 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

کریستال گارنت پک 100 قیراطی
38

100 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 100,000 تومان

کریستال گارنت
43

257/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 250,000 تومان

گارنت
24

23/3 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 92,000 تومان

گارنت
38

14 قیراط

21*10 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

گارنت
84

3/7 قیراط

9.5*8 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

کریستال گارنت
79

11/1 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

گارنت
85

8/6 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

گارنت
76

1/4 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

گارنت
100

1/1 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

گارنت
15

5/8 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

گارنت
66

2/4 قیراط

8*7 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

گردنبند گارنت
72

58/6 قیراط

3 میلیمتر

قیمت پایه 118,000 تومان

گارنت
55

8 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان

گارنت استار
46

10/5 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 105,000 تومان