بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کوارتز لیمویی فست

کد کالا :

50697

وزن :

33 قیراط

ابعاد :

19.5*18 میلیمتر

کوارتز لیمویی فست
$
بالاترین پیشنهاد
133,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/06 17:30:58133,000 تومان v...z (567)
کوارتز لیمویی فست
77

39/15 قیراط

28.5*17.5 میلیمتر

قیمت 392,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
25

45/85 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت 459,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
70

48 قیراط

27.5*21 میلیمتر

قیمت 480,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
84

36/8 قیراط

29.5*17.5 میلیمتر

قیمت 368,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
73

51/75 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت 518,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
82

48/9 قیراط

20*29 میلیمتر

قیمت 489,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
7

50/85 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
3

67/8 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت 678,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
45

54/35 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت 544,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
89

56/45 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 565,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
16

29/05 قیراط

19.5*16 میلیمتر

قیمت 291,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
69

40/1 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت 401,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
51

24/4 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت پایه 96,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
77

15/45 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی
84

44/77 گرم

47*25 میلیمتر

قیمت پایه 54,000 تومان

کوارتز لیمویی
69

11/2 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان